Statut

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U skladu sa zakonom, ovim Statutom uređuju se statusna, organizacijska i ostala pitanja Centra za prava seksualnih i rodnih manjina – Iskorak (u daljnjem tekstu: Iskorak)

Članak 2.
Puni naziv udruge glasi – Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina. Skraćeni naziv udruge glasi: Iskorak. U međunarodnoj komunikaciji naziv udruge glasi – Iskorak – Sexual and gender minorities rights center.

Članak 3.

Sjedište Iskoraka je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Forum Iskoraka. Iskorak djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Iskorak ima znak. Znak je crvene boje i sastoji se od dva dijela. Prvi dio čine biološki simboli muškog i ženskog spola, a drugi dio čini naziv „Iskorak“. Iskorak ima pečat. Pečat je okruglog oblika promjera 20mm. Uz rub je ispisan puni naziv udruge, a u sredini se nalaze biološki simboli ženskog i muškog spola iz znaka Iskoraka.

Članak 5.

Iskorak je registriran pri Gradskom uredu za opću upravu. Iskorak je samostalna, neprofitna i nestranačka pravna osoba.

Članak 6.

Forum donosi odluku o davanju ovlasti za zastupanje osobama iz redovnog članstva na mandat od 4 godine. Osobe ovlaštene za zastupanje su koordinatori/ce Iskoraka.

Članak 7.

Iskorak se može udruživati u saveze ili zajednice udruga na državnoj ili međunarodnoj razini. Odluku o udruživanju odnosno učlanjivanju donosi Forum.

CILJEVI, DJELATNOSTI I JAVNOST RADA

Članak 8.

Ciljevi Iskoraka su:

 • Unaprijeđenje zakonskih okvira za zaštitu prava LGBTQ (homoseksualnih osoba – lezbijke i gejevi, biseksualne, transrodne i queer osobe – u daljnjem tekstu LGBTQ) osoba i njegove provedbe
 • Unaprijeđenje pristupa zdravstenim uslugama LGBTQ osobama
 • Unaprijeđenje obrazovanja koje uvažava LGBTQ identitet
 • Povećanje društveno-socijalne uključenosti LGBTQ osoba
 • Usmjerenim aktivnostima izgraditi kulturno-društvenu infrastrukturu za LGBTQ zajednicu

Članak 9.

Djelatnosti Iskoraka su:

 • organizacija radionica, predavanja, seminara i tribina;
 • izdavanje publikacija (sukladno postojećim propisima u Republici Hrvatskoj);
 • pomaganje i savjeti stručnih osoba pojedincima/kama te njihovim obiteljima u razrješavanju problema proizašlih iz društvene reakcije na očitovanje homoseksualnosti, biseksualnosti ili transrodnosti;
 • predlaganje nadležnim zdravstvenim institucijama provedbu javnozdravstvenih projekata i istraživanja radi zaštite seksualnih i rodnih manjina;
 • suradnja sa međunarodnim i tuzemnim organizacijama, udruženjima i institucijama sličnih ili istih ciljeva; organiziranje klupskih događanja za svoje članove/ice iz područja djelovanja udruge sukladno zakonu.

Članak 10.

Rad Iskoraka je javan i ostvaruje se obavještavanjem članova/ica, medija i javnosti.

ČLANSTVO

Članak 11.
Članovi/ce Iskorak mogu biti svi/e državljani/ke Republike Hrvatske i stranci/kinje s navršenih 16 godina života. Osobe mlađe od 18 godina ili osobe lišene poslovne sposobnosti mogu biti samo podržavajući članovi.

Članak 12.

U Iskoraku postoje redovni i podržavajući članovi i članice. Preduvjet za učlanjenje u Iskorak kao redovni član/ica je preporuka dva člana/ice Foruma, odrađenih 1000 volonterskih sati u radoblju ne većem od dvije godine te jednoglasna odluka Foruma o prijemu u članstvo.

Redovni članovi aktivno sudjeluju u radu Iskoraka, te imaju pravo birati i biti birani u tijela upravljanja, a podržavajući članovi ne sudjeluju aktivno u radu Iskoraka niti u upravljanju te nemaju pravo birati i biti birani u tijela upravljanja.

Članak 13.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Forum. Datum pristupa u članstvo je datum sjednice Foruma na kojoj je donijeta odluka o prijamu u članstvo.

Članak 14.

U Iskoraku se vodi popis članova i članica. Forum donosi odluku o obliku, sadržaju i načinu vođenja popisa. Forum imenuje osobu koja vodi popis članova i članica.

Članak 15.

Prava članova/ica Iskoraka su:

 • birati i biti birani u sva tijela Iskoraka (redovni članovi/ice);
 • uvid u aktivnosti Iskoraka, te financijsko poslovanje Iskoraka kroz financijske izvještaje prezentirane Forumu te izvještaje revizora;
 • sudjelovanje u realizaciji aktivnosti Iskoraka sukladno odobrenim programima aktivnosti;
 • ostvarivanje prava iz područja djelovanja Iskoraka;
 • djelovanja na ostvarivanju ciljeva Iskoraka;
 • davanja informacija o aktivnostima Iskoraka.

Članak 16.

Obveze članova/ica Iskoraka su:

 • štitit interese, ugled, čast i imovinu Iskoraka;
 • pridržavanja odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Iskoraka;
 • plaćati članarinu sukladno odluci Foruma;
 • sudjelovati minimalno 80% u radu Foruma (redovni članovi/ice);
 • obavljati dužnosti koje su preuzeli ili dobili uz vlastitu suglasnost od tijela Iskoraka.

Članak 17.

Članstvo u Iskoraku prestaje:

 • prestankom djelovanja Iskoraka;
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva;
 • isključenjem iz članstva;
 • ne plaćanjem članarine.

Članak 18.

Član/ica Iskoraka može biti isključena iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese Iskoraka, prouzroči ozbiljnu štetu Iskoraku i njegovom članstvu ili se ne pridržava obveza članova/ica definiranih ovim Statutom i drugim aktima Iskoraka. Odluku o isključenju donosi Forum i njegova odluka je konačna.

TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 19.

Tijela Iskoraka su:

 • Forum
 • Izvršni direktor/ica

Forum

Članak 20.

Forum Iskoraka najviše je izborno i programsko tijelo Iskoraka. Forum čine svi redovni članovi/ice Iskoraka.

Članak 21.

Forum Iskoraka obavlja slijedeće poslove:

 • Donosi i mijenja Statut Iskoraka;
 • Brine se o provedbi odluka i drugih akata Foruma;
 • Odlučuje o prijemu članova u članstvo;
 • Određuje godišnji iznos članarine;
 • Donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Iskoraka;
 • Donosi odluke o pristupanju Iskoraka drugim udrugama ili mrežama udruga;
 • Donosi smjernice za rad Iskoraka;
 • Bira Izvršnog direktora na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora;
 • Određuje osobe ovlaštene za zastupanje udruge na mandat od 4 godine;
 • Usvaja programe rada i razvoja udruge na temelju prijedloga Izvršnog direktora;
 • Usvaja završni financijski obračun i programski izvještaj Iskoraka;
 • Odlučuje o prestanku rada Iskoraka.

Članak 22.

Forum se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Forum saziva izvršni direktor najmanje 7 dana prije održavanja. Odluka o sazivanju mora sadržavati datum, vrijeme i mjesto održavanja te prijedlog dnevnog reda. Odluka o sazivanju Foruma dostavlja se redovnim članovima/icama najmanje 7 dana prije održavanja.

Izvršni direktor je dužan sazvati forum na zahtjev najmanje jedne trećine redovnih članova/ica u roku od 15 dana od dana primitka tog zahtjeva. Ukoliko izvršni direktor ne sazove Forum na zahtjev predlagatelja u navedenom roku, sjednicu Foruma mogu sazvati predlagatelji.

Članak 23.

Forum može pravovaljano odlučivati ako je nazočna natpolovična večina redovnih članova/ica Iskoraka. Forum donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih redovnih članova/ica.

Izvršni direktor/ica

Članak 24.

Izvršni direktor/ica je redovni član/ica u Forumu najmanje godinu dana, a bira ga Forum na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 25.

Izvršni direktor obavlja slijedeće poslove:

 • Donosi odluke o profesionalnom angažiranju za potrebe Iskoraka;
 • Utvrđuje strateške prioritete u području financiranja aktivnosti;
 • Sklapa i otkazuje ugovore o najmu prostora i ugovore o nabavi;
 • Priprema financijske i opisne izvještaje za donatore;
 • Usvaja pojedinačne projekte, na prijedlog voditelja/ica aktivnosti, u skladu sa usvojenim programima Iskoraka;
 • Na operativnoj razini koordinira rad svih aktivnosti odnosno oblika organiziranja i djelovanja Iskoraka;
 • Skrbi za permanentno informiranje i stručno usavršavanje članova Iskoraka;
 • Skrbi za permanentno informiranje javnosti o djelovanju udruge;
 • Podnosi izvještaj o radu Forumu Iskoraka;
 • Saziva Forum Iskoraka.

ŽALBE I SUKOB INTERESA

Članak 26.

Forum Iskoraka riješava žalbe članova/ica u roku od 60 dana od primitka žalbe. Mišljenje Foruma je konačno i ne postoji mogućnost žalbe na isto. Rješenje žalbe se donosi konsezusom članova/ica Foruma.

Članak 27.

U slučaju sukoba interesa u rješavanju žalbe članova/ica Iskoraka, član/ica Foruma u sukobu interesa se isključuje iz procesa odlučivanja.

DRUGE ODREDBE

Članak 28.

Financijska godina je kalendarska godina. Financijsko poslovanje Iskoraka vodi se sukladno zakonu.

Članak 29.

Imovinu Iskoraka čine: novčana sredstva, nekretnine, oprema, pokretnine, obveze i potraživanja. Imovina Iskoraka služi za ostvarivanje programskih ciljeva i aktivnosti predviđenih Statutom. Iskorak stječe imovinu: uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima, darovima, dotacijama iz proračuna te preko svojih djelatnosti u skladu sa Zakonom.

Članak 30.

Iskorak odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Dobit koju Iskorak ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti ili od svoje imovine koristit će se za obavljanje i unapređivanje svojih djelatnosti i ostvarivanje svojih ciljeva.

Članak 31.

Iskorak prestaje sa radom nastupanjem zakonom predviđenih razloga za prestanak rada, dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova/ica Foruma Iskoraka. U slučaju prestanka rada Iskoraka o imovini će se odlučiti na posljednjoj sjednici Foruma.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Statut Iskoraka donosi i mijenja Forum dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova/ica na Forumu nakon provedene rasprave. Sva pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom reguliraju se općim aktima Iskoraka i odlukama Foruma u skladu s ovim Statutom.

Članak 33.

Tumačenje odredbi Statuta daje Forum Iskoraka, a tumačenje drugih općih akata daje Forum Iskoraka.

Članak 34.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u registar udruga pri tijelu državne uprave nadležnom za registraciju.

Translate to other languages...