Struktura upravljanja

Iskorak se temelji na demokratskim načelima koji su zajamčeni Zakonima RH, Statutom centra te na transparentnom sustavu rukovođenja. U svom višegodišnjem radu razvili smo jednostavan sustav upravljanja udrugom koji se temelji na radu i izvrsnosti. Svi članovi udruge aktivno sudjeluju u svim razinama upravljanja udrugom.

Najviše tijelo Iskoraka je Forum kojeg čine redovni članovi udruge i koji donosi smjernice za rad kao i programe koje će udruga provoditi. Za operativne poslove kao i provedbu smjernica i programa Iskoraka brine se Izvršni direktor koji je ujedno član Foruma.

Forum Iskoraka najviše je izborno i programsko tijelo Iskoraka. Forum čine svi redovni članovi/ice Iskoraka. Forum Iskoraka obavlja slijedeće poslove:

 • Donosi i mijenja Statut Iskoraka;
 • Brine se o provedbi odluka i drugih akata Foruma;
 • Odlučuje o prijemu članova u članstvo;
 • Određuje godišnji iznos članarine;
 • Donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Iskoraka;
 • Donosi odluke o pristupanju Iskoraka drugim udrugama ili mrežama udruga;
 • Donosi smjernice za rad Iskoraka;
 • Bira Izvršnog direktora na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora;
 • Određuje osobe ovlaštene za zastupanje udruge na mandat od 4 godine;
 • Usvaja programe rada i razvoja udruge na temelju prijedloga Izvršnog direktora;
 • Usvaja završni financijski obračun i programski izvještaj Iskoraka;
 • Odlučuje o prestanku rada Iskoraka.

Izvršni direktor/ica je redovni član/ica u Forumu najmanje godinu dana, a bira ga Forum na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Izvršni direktor obavlja slijedeće poslove:

 • Donosi odluke o profesionalnom angažiranju za potrebe Iskoraka;
 • Utvrđuje strateške prioritete u području financiranja aktivnosti;
 • Sklapa i otkazuje ugovore o najmu prostora i ugovore o nabavi;
 • Priprema financijske i opisne izvještaje za donatore;
 • Usvaja pojedinačne projekte, na prijedlog voditelja/ica aktivnosti, u skladu sa usvojenim programima Iskoraka;
 • Na operativnoj razini koordinira rad svih aktivnosti odnosno oblika organiziranja i djelovanja Iskoraka;
 • Skrbi za permanentno informiranje i stručno usavršavanje članova Iskoraka;
 • Skrbi za permanentno informiranje javnosti o djelovanju udruge;
 • Podnosi izvještaj o radu Forumu Iskoraka;
 • Saziva Forum Iskoraka.
Translate to other languages...